ဘတ်  developer များငှားရမ်းရန်မည်သို့လုပ်ရမည်နည်း။